กลไกการตอบสนองต่อความเครียดจากความเค็มที่สัมพันธ์กับการทำงานของยีนนิวคลีโอลิน

Publish Year International Journal 2
2018 exจุฑามาศ บุญชัย, exดร.ธนิกานต์ อุดมชโลธร, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Luca Comai, exรศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา, exรศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์, "Rice Overexpressing OsNUC1-S Reveals Differential Gene Expression Leading to Yield Loss Reduction after Salt Stress at the Booting Stage", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 393
2017 exดร.ธนิกานต์ อุดมชโลธร, exกิตติพร พลายมาศ, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ บุญชัย, exธรรมพร โคจรนา, exพนิตา ชุติมนุกูล, exDr.Luca Comai, exรศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา, exรศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์, "OsNucleolin1-L expression in arabidopsis enhances photosynthesis via transcriptome modification under salt stress conditions", Plant and Cell Physiology, ปีที่ 58, ฉบับที่ 4, เมษายน 2017, หน้า 717-734
Publish Year National Journal 1
2018 exขนิษฐา แก้วสงค์, inดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนภูมิ ศิริงาม, exดร.วาสินี พงษ์ประยูร, "โปรไฟล์กรดอะมิโนรวมและกรดอะมิโนอิสระในข้าว 4 พันธ์ุ", วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1199-1210