การรายงานข้อมูลของบริษัทตาม GRI

Publish Year International Journal 1
2018 inนางสาวพันธิภา ศรีนามเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssistant Professor Dr.Neungruthai Petcharat, "AN INTEGRATED REPORTING SYSTEM FOR SUSTAINABLE VALUE CREATION OF THAI-LISTED COMPANIES", International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 32-37