ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีมนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีม", การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย