ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GMP) ของโรงสีข้าว

Publish Year National Conference 2
2020 exศุภิกา ศุภรมย์, inดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบต้นทุนผลตอบแทนข้าวหอมมะลิอินทรีย์ระหว่างการผลิตแบบรวมกลุ่มและการผลิตแบบดั้งเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 , 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (GMP) ของโรงสีข้าว", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย