การตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตโดยแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ยูรีเอสที่แยกจากดิน