การศึกษาจุลินทรีย์ในมูลไส้เดือนและการคัดเลือกเชื้อเพื่อใช้เป็น Starter culture ในการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน