ผลของการเกิดกรดโดยธรรมชาติในการแช่ถั่วเหลืองต่อคุุณภาพทางจุลชีววิทยาของเทมเป้