การสำรวจมาลาเรียในลิงและการศึกษาความหลากชนิดและพฤติกรรมการกัดเหยื่อของยุงพาหะโรคมาลาเรียในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรียในประเทศไทย