แผนที่ดิจิตัลความหลากชนิดของพรรณไม้และสัตว์ป่าเขตร้อน และสถานภาพการอนุรักษ์ในประเทศไทย