การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

  • โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาลรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2561)

  • inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2021 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์, exนางสาวรัตนา นึกเร็ว, exนายณัฐวุฒิ ครุฑไทย, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Artificial neural networks approach for predicting methionine requirement in broiler chickens", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 161-168
2019 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "การประมาณน้ำหนักสุกรโดยใช้การประมวลผลภาพและโครงข่ายประสาทเทียม", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2019 - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 253-256
Publish Year National Journal 1
2018 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์, exดร. ณัฐวุฒิ ครุฑไทย, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ราคากากถั่วเหลืองโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 392-399
Publish Year International Conference 4
2020 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA Supratak, "Yolk color measurement using image processing and deep learning", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 4 พฤศจิกายน 2020 - 1 มีนาคม 2021, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "มุมมอง: การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับปรับปรุงการผลิตสุกรและสัตว์ปีกในระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทย", NARO-FFTC Joint Symphosium 2019: Current Trends and Perspectives of IoT / AI Technologies in the Livestock Industry, 24 - 25 ตุลาคม 2019, Tsukuba ญี่ปุ่น
2019 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มุมมอง: การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสวัสดิภาพสัตว์ในอนาคต", International Symposium on the UN' Sustainable Development Goals, 27 กันยายน 2019, Hiroshima ญี่ปุ่น
2018 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Prediction of standardized ileal lysine digestibility in heated full-fat soybeans by artificial neural networks", The 18th Asian Australasian Animal Production Congress, 1 - 5 สิงหาคม 2018, Sarawak มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2018 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์, exดร. ณัฐวุฒิ ครุฑไทย, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ราคากากถั่วเหลืองโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National Animal Science Conference of Thailand 2018), 22 - 24 สิงหาคม 2018, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย