การพัฒนาวัสดุเส้นใยรูพรุนนาโนของไหมไฟโบรอินสำหรับประยุกต์ทางการแพทย์ด้วยกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตและการฉายลำอิเล็กตรอน