สภาวะความเค้นของธรณีภาคบริเวณประเทศไทยและการตรวจสอบรูปทรงของรอยเลื่อนมีพลังแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ จากแผ่นดินไหวขนาดเล็กมาก เพื่อการลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2020 exWisawet Wongwai, inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, exEric Sandvol, ex Kevin Furlong, "Seismic anisotropy of the upper mantle beneath Thailand:Tectonic setting constrained by shear-wave splitting analysis", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1098-1105
2018 exMeyers, B., exHerman, M.W., exFurlong, K.P., inดร.ภาสกร ปนานนท์, รองศาสตราจารย์, "Evaluating the state of stress and seismic hazard in Thailand and vicinity through finite element modeling", Journal of Asian Earth Sciences, ปีที่ 166, สิงหาคม 2018, หน้า 260-269