การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเส้นใยเห็ดในพื้นที่ปาดงใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, exRattaket Choeyklin , exThitiya Boonpratuang, exปณิดา อู่ไทย, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, "Extraction of fungal mycelium beta-glucan: a source for immunomodulator", International Journal of Science and Innovative Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 18-25