การพัฒนาการแจกแจง Topp-Leone Gumbel

Publish Year International Conference 3
2017 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exKrittaya Podeang, "Two-side Topp-Leone Weibull distribution", THE 13TH IMT-GT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, STATISTICS AND THEIR APPLICATIONS (ICMSA2017) , 4 - 7 ธันวาคม 2017, Kedah มาเลเซีย
2017 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exPimwarat Nanthaprut, "The Topp-Leone generalized Rayleigh cure rate model and its application", THE 13TH IMT-GT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, STATISTICS AND THEIR APPLICATIONS (ICMSA2017) , 4 - 7 ธันวาคม 2017, Kedah มาเลเซีย
2016 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "The Topp-Leone Gumbel distribution", 12th International Conference on Mathematics, Statistics, and Their Applications, ICMSA 2016, 4 - 6 ธันวาคม 2016, Banda Aceh สาธารณรัฐอินโดนีเซีย