การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณืศึกษาในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 5
2021 exRatboren Chan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Application of Membrane Bioreactor with Sponge Media in Aquaculture Wastewater Treatment", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 106-118
2020 exRathborey Chan, exน.ส. ศิรินทรา วันดี, exManna Wang, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChihiro Yoshimura, "Fate, transport and ecological risk of antibiotics from pig farms along the bang pakong River, Thailand", Agriculture, Ecosystems and Environment, ปีที่ 304, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 107123
2020 exRathborey Chan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of sludge recirculation on removal of antibiotics in two-stage membrane bioreactor (MBR) treating livestock wastewater", Journal of Environmental Health Science and Engineering, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, หน้า 1541-1553
2019 exHonda, R, exPhan, PT, exTobino, T, exPrasertkulsak, S, exPanchavinin, S, exHong, PN, exTaing, C, exNoguchi, M, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Diversity of N-acyl homoserine lactones in activated sludge detected by Fourier transform mass spectrometry", NPJ CLEAN WATER, ปีที่ 2, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019
2017 exSamunya Sanguanpak, ex Witaya Shongkittikul, exAnucha Wannagon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effects of TiO2 on the laccase enzyme immobilization and the bisphenol-A removal of the ceramic membranes", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 163-170
Publish Year National Journal 1
2019 ex์Mr. Narayan Pokhrel, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exDr. Flavie Goutard, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรในพืน้ ที่ภาคกลางของประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 33-55
Publish Year International Conference 3
2020 ex์์Nawatch Surinkul, exSimanata Threedeach, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Circular economy approach for wastewater treatmentfarming in Bangpakong River basin", The 6th International Conference on Water Resource and Environment IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 612 (2020) 012052 , 24 - 26 สิงหาคม 2020, Kaohsiung ไต้หวัน
2019 exChitsuphang Saengam, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "ENHANCEMENT OF MEMBRANE BIOREACTOR EFFICIENCY USING BIOAUGMENTATION OF PSUEDOMONAS PUTIDA ENTRAPMENT IN GEL BEADS FOR TREATING OILY WASTEWATER FROM PETROLEUM REFINERY PROCESS", IWWG-ARB 2019, 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exChitsuphang Saengam, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Real Petroleum Refinery Wastewater Treatment Using Two-Stage Membrane Bioreactor System", 17th National Environmental Conference) and 7th International ConferMay 24-25, 2018 at Centara Hotel & Convention Centre, Udon Thani, Thailandence on Environmental Engineering, Science, and Management , 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 exนราธิป ภิบาลจอมมี, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารอินทรีย์ละลายน้ำต่ออัตราการสลายตัวของคลอรีนอิสระคงเหลือในกรณีการเติมคลอรีนในน้ำประปา", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62 , 21 - 22 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย