การศึกษาลักษณะเฉพาะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเต้านมอักเสบแบบเรื้อรังจากเชื้อ Streptococcus uberis ในฟาร์มโคนม