การพัฒนาวัสดุตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารจากวัสดุเหลือทิ้งของกัญชงและยาสูบสำหรับศูนย์การเรียนรุ้เทคโนโลยีวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม