การวิเคราะห์ทักษะทางการเงินของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ปีงบประมาณ 2559)

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ศิรินุช อินละคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทักษะทางการเงินของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 78-90