การศึกษากลวิธีการเรียน และแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.รัชดาวรรณ คงสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี", การจัดประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ –วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร, 24 ตุลาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย