การออกแบบสร้างอุปBกรณ์ชุดแขนวัดรูปทรงหน้าตัดรางBS100A

Publish Year National Conference 2
2021 exวิลาวัลย์ ลีลาประทักษ์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชัย ศิวะโกศิษฐ, "การพัฒนาเครื่องมือวัดความสึกหรอของหัวราง BS100A", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exเวธกา กนกเวชยันต์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดความเสียหายของรางรถไฟโดยเครื่องวัดแขนกล 2 แขน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย