การประเมินประสิทธิภาพสำหรับทรัพยากรน้ำของระบบการจ่ายน้ำในเมืองและชนบท