ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและปริมาณความต้องการน้ำในการเพาะปลูกโดยอาศัยแบบจำลอง DNDC และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTamon Fumoto, exKazuyuki Yagi, "Effect of rice straw incorporation on methane emission and rice yields from rice cropping system by DNDC-Rice model", International Journal of Global Warming, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2018, หน้า 54-63
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mitigation Potential of Nitrous Oxide Emissions from Irrigated Rice Fields by the DNDC-Rice model", International Conference on Environmental Informatics-ICEI 2019 , 2 - 5 กรกฎาคม 2019, Okinawa ญี่ปุ่น