ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและปริมาณความต้องการน้ำในการเพาะปลูกโดยอาศัยแบบจำลอง DNDC และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

  • ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์

  • inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "Mitigation Potential of Nitrous Oxide Emissions from Irrigated Rice Fields by the DNDC-Rice model", International Journal of Environmental Science and Development, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 128-132
2018 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, exTamon Fumoto, exKazuyuki Yagi, "Effect of rice straw incorporation on methane emission and rice yields from rice cropping system by DNDC-Rice model", International Journal of Global Warming, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, สิงหาคม - พฤศจิกายน 2018, หน้า 54-63
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, "Mitigation Potential of Nitrous Oxide Emissions from Irrigated Rice Fields by the DNDC-Rice model", International Conference on Environmental Informatics-ICEI 2019 , 2 - 5 กรกฎาคม 2019, Okinawa ญี่ปุ่น