การวิเคราะห์การสูญเสียความร้อนของอากาศภายใต้การไหลท่อผ้าใบ

Publish Year National Journal 1
2020 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "ชุดทดลองวดัค่าสัมประสิทธ์ิการนำความร้อนของผ้าทอทางสถาปัตยกรรม", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 145-154
Publish Year National Conference 1
2018 inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, exตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักด, "ชุดทดลองต้นทุนต่ำสำหรับหาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของผ้าทอ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 6 กรกฎาคม 2018, เมือง มุกดาหาร ประเทศไทย