การศึกษาประสิทะธิภาพของใบสดแปะตำปึงในการรักษามะเร็งมาสเซลล์ในสุนัข