การพัฒนานิยายด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อเพิ่มความมีประสิทธิภาพของการสื่อสาร