การเพาะเลี้ยงและเพิ่มจำนวนเชื้อรากำจัดผักตบชวาในระดับอุตสาหกรรมเพื่อแม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน