การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดบนฐานกระดาษร่วมกับเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อตรวจวัดแคดเมียมและตะกั่วในตัวอย่างข้าว