โครงการการศึกษาปัจจัยและออกแบบดัชนีอันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประเทศไทย