ผลการใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ

Publish Year National Journal 1
2017 exอัจฉรา นุตตะโร, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, exวีรฉัตร สุปัญโญ , "ผลการใช้ตัวแบบเชิงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ", วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 194-215