การศึกษาใช้วิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยเครื่อง