ศึกษาแนวทางการเลือกใช้และการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยรถเก็บเกี่ยวอ้อยขนาดต่างๆในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย