การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ไถจานชนิดใช้กำลังขับแบบ 2 เพลา สำหรับการพรวนกลบวัสดุอ้อย