การศึกษาการถ่ายโอนความร้อนจากแผ่นครีบระบายความร้อนโดยการพุ่งชนของของไหลนาโน

  • ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560 (2560-2561)

  • inดร.คมกฤษณ์ ชัยโย, อาจารย์

  • inดร.คมกฤษณ์ ชัยโย, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี