อิทธิพลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ท่ีสถานีวิจัยปากช่อง

Publish Year International Conference 1
2016 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "The impact of vetiver grass (Vetiveria zizanioides Nash)and covered plants on yield and quality of mango "Namdokmai Seethong"", ISSAAS 2016 International Congress & General Meeting "National and Global Agricultural Practices(GAPs) in Southeast Asia, 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย