การพัฒนาทักษะทางการออกแบบสถาปัตยกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านการเรียนแบบเสริมแรง จากโครงงานการเรียนรู้จากสภาพจริง