พัฒนาการของเอนไซม์ย่อยอาหารและประสิทธิภาพการย่อยในหลอดทดลองของปลายี่สกแรกฟัก (Probarbus jullieni Sauvage, 1880) ปีที่ 1