สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, exDarun Waeruwanaruk, exChanikarn Guntornkun, exTania Alam, "Effect of storage conditions on rancidity and antioxidant activity of gac oil compared with healthy oils", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2021, หน้า 201-208
Publish Year National Conference 2
2018 exประภัสสร พิพัฒน์เจริญวงศ์, exนภัสสร ปลื้มสุทธิ์, exระวิวัลย์ ศรีวงค์ษา, exณัฐมล ศิลาชัย, exนิตยา สูญสิ้นภัย , inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการลดความชื้นของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวและน้ามันต่อคุณภาพน้ามันฟักข้าวระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 3 เมษายน 2561, 3 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exดารัน เวฬุวนารักษ์, exชนิกานต์ กันต์ธรกุล, inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd Food Engineering National Conference 2017 “Food Industry 4.0: Moving forward with creativity and innovation” วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 4 เมษายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย