การสร้างอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีจากกาแฟเพื่อประยุกต์ใช้ในการวัดปริมาณรังสี