กาแฟกับปกาเกอะญอ: นิเวศวัฒนธรรมในวิถีกาแฟออแกนิกและความสัมพันธ์กับบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน

Publish Year National Conference 1
2017 inดร.กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิทาน คติชนของครอบครัวและกาแฟอินทรีย์: การอ่านนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตปกาเกอะญอในปัจจุบัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ เล่าเรื่องเรื่องเล่า, 18 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย