ฟิสิกส์ชีวภาพของการรู้จำและการนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์

Publish Year International Journal 1
2017 exPhansiri Boonnoy, exMikko Karttunen, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Alpha-tocopherol inhibits pore formation in oxidized bilayers", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 19, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 5699-5704