ศึกษาปัจจัยทางด้านปริมาณน้ำฝนที่มีผลต่อสภาพผิวทางแอสฟัลต์