การใช้ประโยชน์เซลลูโลสจากชานอ้อยในการเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก

Publish Year International Journal 1
2020 exPanyasiri, Panee, exLam, Nga Tien, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Hydroxyapatite Prepared by In Situ Synthesis on the Properties of Poly(Vinyl Alcohol)/Cellulose Nanocrystals Biomaterial", Journal of polymers and the environment, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 141-151