ภูมิทัศน์สวนในบางกอก : การศึกษาคุณค่าด้านนิเวศวิทยาของสวนผลไม้ในการเป็นป่าในเมืองบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Publish Year International Journal 1
2023 inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "Bangkok's existing mixed fruit orchards are tree diversity hotspots for city greening", Urban Ecosystems, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2023, หน้า 991-1005
Publish Year National Journal 1
2020 inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "ภูมิทัศน์สวนในบางกอก: การตีความจากแผนที่และภาพถ่ายโบราณ", วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 292-327
Publish Year International Conference 2
2023 inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "Urbanization on the Historical Landscape of Bangkok's Inner Orchards: Transitions Through Deteriorations and Adaptations", The 10th International Conference on Architecture and Built Environment (S.ARCH 2023), 4 - 6 เมษายน 2023, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2019 inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "Urban Forest of Bangkok’s Inner Orchard", 15th EEF - European Ecological Federation Congress, 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, ลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส
Publish Year National Conference 2
2022 inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, "คุณค่าที่หลากหลายของภูมิทัศน์เกษตรกรรม: การบริการเชิงนิเวศของสวนในบางกอกและการจัดการที่เหมาะสม", การประชุมวิชาการด้านภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5, 3 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inมล.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Landscape of Bangkok’s Inner Orchard: the Study on Ecological Values of Orchard for Urban Forest in Bangkok Metropolitan Region", นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18 (The 18th TRF-OHEC Annual Congress, TOAC 2019), 9 - 11 มกราคม 2019, เพชรบุรี ประเทศไทย