การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและแปลงถาวรเพื่อศึกษาอัตราการฟื้นตัวของการสะสมคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่ารุ่นสอง