ความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราไทรโคทีซีนไทป์บี: อะพ็อพโตซิสในหนูทดลองและเซลล์เพาะเลี้ยง