การศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังสองชั้นที่เตรียมในรูปแบบฟิลม์บาง (~50 นาโนเมตร) ซึ่งใช้ตัวทำละลายเชิงชีวภาพโดยมีองค์ประกอบของน้ำเป็นหลักเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ในอนาคต