การพัฒนาเทคนิคการย้อมครามและการตกแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ