ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นอุทิศตนในงานของบุคลากรโรงพยาบาลกาแพงแสนจังหวัดนครปฐม

Publish Year National Conference 1
2014 exนายจักรพันธ์ จงเพิ่มวัฒนะผล, inดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นอุทิศตนในงานของบุคลากรโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย , 23 พฤษภาคม 2014 - 22 มิถุนายน 2017, นนทบุรี ประเทศไทย