กิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุวัยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น:องค์ความรู้จากชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ระวี จูฑศฤงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intergenerational Learning Activities Based on Local Wisdom: Lesson Learned from Baan Huay Sapan Samakkee Community, Kanchanaburi Province", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 120-132