โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป